_PRINT 


ข่าว : พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า จึงทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ ทําหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี...คลิกอ่านรายละเอียดที่ลิงค์เกี่ยวข้อง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.noksiam.com/down/3-2535.pdf
ข่าวโดย : แอดมิน บันทึก
อ่าน 732 ครั้ง
วันที่ 08 พฤษภาคม 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 12:23:34:PM